Resume af valgprogram

Aktivt demokrati
Udviklingen af vores lokalsamfund skal ikke kun overlades til hel- og halvprofessionelle politikere. Befolkningen skal deltage aktivt i beslutningerne især i lokalsamfundene.
Derfor foreslås det at lejer/grundejerforeninger, fagforeninger, grønne organisationer og handicaporganisationer inddrages i en dialog med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og ved andre større projekter.
Enhedslisten står for åbenhed, forandringer og forbedringer i Kalundborg kommune.

Kommunen som arbejdsplads
Da VK-regeringen har pillet ved retssikkerheden skal vi lokalt sikre brugerne og de ansatte i de kommunale institutioner m.v. størst mulig indflydelse på drift og planer.

Enhedslisten siger konsekvent nej til udlicitering. Vi mener at kommunen i stedet skal satse på kvalitetsudvikling.

Kommunal økonomi
Staten lægger snævre rammer for kommunernes økonomiske handlemuligheder og dermed for kommunens muligheder for at opfylde de reelle behov. Enhedslisten starter med at se på behovene og så må vi finde den nødvendige finansiering hertil også selv om kommunal skatteopkrævning har svært ved at blive socialt balanceret.

Brugerbetaling
Enhedslisten siger klart nej til øget brugerbetaling på det sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle område.


 

Børn og unge
Samfundet har et ansvar for opvækstbetingelserne for den kommende generation.

Daginstitutionerne
Daginstitutionerne er et afgørende led i sikringen af børns lige udviklingsmuligheder.

Folkeskolen
Enhedslisten foreslår gratis skolemad på alle kommuneskoler, naturligvis økologisk baseret.

Ung i Kalundborg
Enhedslisten har stor respekt for det arbejde, der foregår i etablerede klubber og foreninger og vil gerne være med til at forbedre vilkårene for dette arbejde, men samtidig vil vi stille krav til disse om aktivt at inddrage de unge i beslutninger.


 

Social sikring i voksenlivet
Vi er alle stærke, svage, syge og raske i perioder i vores liv. Derfor har vi alle brug for et socialvæsen, hvor der er mulighed for hurtig hjælp og hjælp, der er tilpasset det enkelte menneskes behov.
Forebyggende arbejde
Tilbudene om rådgivning og hjælp skal derfor være let tilgængelige, så det forebyggende sociale arbejde i lokalområderne må styrkes.


 

Ældrepolitik
Borgere, der har behov for hjemmehjælp eller beskyttet bolig skal ikke være afhængige af familie og venner. Der skal være plads til alle som ønsker eller har behov for plejehjem.


 

Kulturpolitik
For os er kunst og kultur en igangsætter og formidler af folkelig aktivitet.

Infosamfundet
Biblioteksvæsenet skal have ressourcer både til at løse sin primære opgave som formidler af læsning, til at være brede kulturcentre og til at sikre alle god adgang til den nyeste informationsteknologi.


 

Miljøpolitik
Miljømæssige hensyn bør efter Enhedslistens opfattelse have en langt mere central betydning i stort set alle kommunale beslutninger. Det gælder bl.a. planlægning af butiksstruktur og boligbyggeri og trafikplanlægning

Trafikplanlægning
Udbygning af den kollektive trafik i kommunen skal sikre borgerne i de mindre bysamfund og landdistrikter lettere adgang til at bruge de fælles servicetilbud. Samtidig skal investeringerne i at forbedre de bløde trafikanters sikkerhed forøges.


 

Principper
Enhedslisten er et græsrodsparti, der hviler på principper og ikke på enkeltsager.
For at opnå vores mål er alliancer og samarbejde med andre nødvendigt, men vi vil ikke indgå klumpforlig med et snavset indhold eller stemme for nogen forringelser.